آمبولانس خصوصی ICU در تهران

آمبولانس خصوصی ICU در تهران

آمبولانس خصوصی ICU در تهران جهیزات این آمبولانسها به نحوی می باشد که کادر پزشکی درون آمبولانس می توانند با استفاده از تجهیزات موجود از وخیم تر شدن حال بیمار جلوگیری کنند، و بیمارانی که به هر دلیل وضعیت مناسبی ندارند را به نزدیک ترین بیمارستان برسانند. از این آمبولانس می توان برای تمامی سنین استفاده کرد.

مشاهده کامل آگهی:

آمبولانس خصوصی ICU در تهران