درخواست آمبولانس خصوصی اعزام آمبولانس

درخواست آمبولانس خصوصی اعزام آمبولانس

درخواست آمبولانس خصوصی اعزام آمبولانس خصوصی در محل با کادر متخصص پرستاری ،انتقال بیمار به بیمارستان و بلعکس