آمبولانس خصوصی با تیم فوق تخصصی

آمبولانس خصوصی با تیم فوق تخصصی

اعزام امبولانس در ارومیه و نقاط کشور به بیمارستان و منازل وهمراه با پزشک و پرستار همراه